جزییات برگزاری ترم تابستان دانشگاه آزاد اسلامی -  چهار شنبه 26 فروردین 1394 ساعت 23:0
زمان و مدارک تخفیف شهریه دانشجویی -  چهار شنبه 19 فروردین 1394 ساعت 9:48
اطلاعیه نقل و انتقالات -  چهار شنبه 19 فروردین 1394 ساعت 10:10