زمانبندي دعوت به مصاحبه تخصصي مقطع دكترا -  یکشنبه 11 بهمن 1394 ساعت 9:18
زمانبندی انتخاب واحد ترم بهمن ماه 94 -  یکشنبه 4 بهمن 1394 ساعت 23:21
تلفن تماس با دانشگاه -  سه شنبه 7 مهر 1394 ساعت 11:58
زمان حذف و اضافه و برگزاری امتحانات نیمسال اول 95-94 -  چهار شنبه 25 شهریور 1394 ساعت 10:41