اطلاعیه مهم دایره امتحانات -  دوشنبه 22 خرداد 1396 ساعت 14:53
اطلاعیه مهم دایره امتحانات -  چهار شنبه 10 خرداد 1396 ساعت 13:24
اطلاعیه گروه مدیریت -  شنبه 23 اردیبهشت 1396 ساعت 16:49
اطلاعیه مهم صندوق رفاه دانشجویان -  شنبه 2 مرداد 1395 ساعت 18:35
اطلاعیه مهم حوزه پژوهش و فناوری -  دوشنبه 14 تیر 1395 ساعت 14:39
 • معرفی کارکنان حوزه اداری و مالی مرکز خلیج فارس
   


    نام و نام خانوادگي :  
    سمت : مسئول حسابداری
    میزان تحصیلات :  
    داخلی اداری : 140
    ايميل :  
    توضیحات :   53373082 – 061


    نام و نام خانوادگي :  
    سمت :  
    میزان تحصیلات :  
    داخلی اداری : 125
    ايميل :  
    توضیحات :   53373082 – 061


    نام و نام خانوادگي :  
    سمت : حسابدار شهریه
    میزان تحصیلات :  
    داخلی اداری : 143
    ايميل :  
    توضیحات :   53373081 – 061


    نام و نام خانوادگي :  
    سمت : کارگزین
    میزان تحصیلات :  
    داخلی اداری : 146
    ايميل :  
    توضیحات :   53373081 – 061


    نام و نام خانوادگي :  
    سمت : حسابدار حقوق دستمزد
    میزان تحصیلات :  
    داخلی اداری : 141
    ايميل :  
    توضیحات :   53373081 – 061


    نام و نام خانوادگي :  
    سمت : حسابدار اموال
    میزان تحصیلات :  
    داخلی اداری : 141
    ايميل :  
    توضیحات :   53373081 – 061


    نام و نام خانوادگي :  
    سمت : ماشین نویس
    میزان تحصیلات :  
    داخلی اداری : 147
    ايميل :  
    توضیحات :   53373082 – 061


    نام و نام خانوادگي :  
    سمت : مسئول دفتر ریاست و روابط عمومی
    میزان تحصیلات :  
    داخلی اداری : 152
    ايميل :  
    توضیحات :   53373083 – 061


    نام و نام خانوادگي :  
    سمت : متصدی امور دفتری
    میزان تحصیلات :  
    داخلی اداری : 124
    ايميل :  
    توضیحات :   53373082 – 061


    نام و نام خانوادگي :  
    سمت : امورنقلیه
    میزان تحصیلات :  
    داخلی اداری :  
    ايميل :  
    توضیحات :   53373081 – 061


    نام و نام خانوادگي :  
    سمت : انباردار
    میزان تحصیلات :  
    داخلی اداری : 145
    ايميل :  
    توضیحات :   53373082 – 061

    نام و نام خانوادگي :  
    سمت : تاسیسات
    میزان تحصیلات :  
    داخلی اداری: 145
    ايميل :  
    توضیحات :   53373081 – 061
   
    نام و نام خانوادگي :  
    سمت : تدارکات
    میزان تحصیلات :  
    داخلی اداری: 145
    ايميل :  
    توضیحات :   53373081 – 061