نام و نام خانوادگي :  
  سمت : مسئول امور فرهنگ اسلامی
  میزان تحصیلات :  
  رشته تحصيلي :  
  ايميل :                                             
  تلفن :    53373081 – 061