معاونت اداری و مالی

  نام و نام خانوادگي :  
  سمت : سرپرست حوزه اداری و مالی
  میزان تحصيلات :  
  رشته تحصيلي :  
  ايميل :  
  تلفن :    53373081 – 061                                         


 
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

  نام و نام خانوادگي :  
  سمت : سرپرست حوزه آموزشی
  میزان تحصيلات :  
  رشته تحصيلي :  
  ايميل :                                         
  تلفن :    53373081 – 061                                                         

 
معاونت پژوهش و فناوری

  نام و نام خانوادگي :  
  سمت : سرپرست حوزه پژوهش و فناوری
  میزان تحصيلات :  
  رشته تحصيلي :  
  ايميل :                     
  تلفن :    53373081 – 061                                              


معاونت دانشجویی و فرهنگی

  نام و نام خانوادگي :  
  سمت : سرپرست حوزه دانشجویی و فرهنگی
  میزان تحصيلات :  
  رشته تحصيلي :  
  ايميل :                                         
  تلفن :    53373081 – 061