نام و نام خانوادگي :  
  سمت : سرپرست حوزه پژوهش و فناوری
  میزان تحصيلات :  
  رشته تحصيلي :  
  ايميل :               
  تلفن :    53373081 – 061                                                     

 
  نام و نام خانوادگي :  
  سمت : کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات
  مدرك تحصيلات :  
  داخلی اداری : 130-131
  ايميل :  
  توضیحات :   53373081 – 061


  نام و نام خانوادگي :  
  سمت : کارشناس  امور پژوهش
  میزان تحصيلات :  
  داخلی اداری : 130-131
  ايميل :  
  توضیحات :   53373081 – 061


  نام و نام خانوادگي :  
  سمت : کارشناس پژوهش
  میزان تحصيلات :  
  داخلی اداری : 130-131
  ايميل :  
  توضیحات :   53373081 – 061


  نام و نام خانوادگي :  
  سمت : کارشناس کتابداری
  میزان تحصيلات :  
  داخلی اداری : 130-131
  ايميل :  
  توضیحات :   53373081 – 061