مدارک مورد نیاز جهت دریافت وام صندوق رفاه دانشگاه
1- تکمیل فرم شماره 1و2و3 موجود درسایت دانشگاه توسط وام گیرنده وضامن
2-کپی شناسنامه کارت ملی وکارت دانشجویی وام گیرنده(دانشجو)
3- کپی شناسنامه کارت ملی ضامن
4- ضامن می بایست کارمند دولت یا کاسب با ارائه جواز کسب معتبر باشد
5- در صورتی که ضامن کارمند باشد مدارک ذ یل مورد نیاز است
1-5 - آخرین فیش حقوقی به انضمام معرفی نامه از محل اشتغال
2-5 - چک ضمانت در وجه صندوق رفاه دانشجویان مرکز بین المللی خلیج فارس برای ورودی های سال92 به بعد به مبلغ 18.000.000 ریال وبرای دانشجویان ورودی قبل از سال (92)12.000.000 ریال می باشد.
6- در صورتی که ضامن دارای شغل آزاد باشد( جواز کسب)
1-6 -کپی از جواز کسب به همراه اصل جهت روئیت مسئول صندوق رفاه
2-6 - آخرین پرینت حساب بانک از شماره حساب ضامن
3-6 - چک از ضامن
(( لازم به ذکر است که ضامن می بایست در محل صندوق رفاه جهت امضا ء چک حضور داشته باشد))
 
دانلود فرمهای صندوق رفاه(وام کوتاه مدت)