شماره تلفنهای گویای دانشگاه (مجتمع خرمشهر) :

53547405
53547406
53547407

شماره تلفن خدمات آموزش مجتمع خلیج فارس :

53373458

 
آدرس پستی
خرمشهر کوی معین دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی خرمشهر-خلیج فارس
صندوق پستی711