زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم 94-93 دانشگاه آزاد مرکز بین المللی خلیج فارس

رشته از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت ورودی ها
حقوق جزا و جرم شناسی 93/10/3 93/10/4 8 23:59 کلیه ورودیها
حقوق خصوصی 93/10/3 93/10/4 8 23:59 کلیه ورودیها
مدیریت بازرگانی 93/10/5 93/10/6 8 23:59 کلیه ورودیها
مدیریت مالی 93/10/5 93/10/6 8 23:59 کلیه ورودیها
حسابداری 93/10/7 93/10/8 8 23:59 کلیه ورودیها
صنایع کلیه گرایشها 93/10/9 93/10/9 8 23:59 کلیه ورودیها
کلیه رشته ها و گرایشها 93/10/10 93/10/10 8 23:59 کلیه ورودیها