نام و نام خانوادگي :  
  سمت : مسئول حسابداری
  میزان تحصیلات :  
  داخلی اداری : 140
  ايميل :  
  توضیحات :   53373082 – 061


  نام و نام خانوادگي :  
  سمت :  
  میزان تحصیلات :  
  داخلی اداری : 125
  ايميل :  
  توضیحات :   53373082 – 061


  نام و نام خانوادگي :  
  سمت : حسابدار شهریه
  میزان تحصیلات :  
  داخلی اداری : 143
  ايميل :  
  توضیحات :   53373081 – 061


  نام و نام خانوادگي :  
  سمت : کارگزین
  میزان تحصیلات :  
  داخلی اداری : 146
  ايميل :  
  توضیحات :   53373081 – 061


  نام و نام خانوادگي :  
  سمت : حسابدار حقوق دستمزد
  میزان تحصیلات :  
  داخلی اداری : 141
  ايميل :  
  توضیحات :   53373081 – 061


  نام و نام خانوادگي :  
  سمت : حسابدار اموال
  میزان تحصیلات :  
  داخلی اداری : 141
  ايميل :  
  توضیحات :   53373081 – 061


  نام و نام خانوادگي :  
  سمت : ماشین نویس
  میزان تحصیلات :  
  داخلی اداری : 147
  ايميل :  
  توضیحات :   53373082 – 061


  نام و نام خانوادگي :  
  سمت : مسئول دفتر ریاست و روابط عمومی
  میزان تحصیلات :  
  داخلی اداری : 152
  ايميل :  
  توضیحات :   53373083 – 061


  نام و نام خانوادگي :  
  سمت : متصدی امور دفتری
  میزان تحصیلات :  
  داخلی اداری : 124
  ايميل :  
  توضیحات :   53373082 – 061


  نام و نام خانوادگي :  
  سمت : امورنقلیه
  میزان تحصیلات :  
  داخلی اداری :  
  ايميل :  
  توضیحات :   53373081 – 061


  نام و نام خانوادگي :  
  سمت : انباردار
  میزان تحصیلات :  
  داخلی اداری : 145
  ايميل :  
  توضیحات :   53373082 – 061

  نام و نام خانوادگي :  
  سمت : تاسیسات
  میزان تحصیلات :  
  داخلی اداری: 145
  ايميل :  
  توضیحات :   53373081 – 061
 
  نام و نام خانوادگي :  
  سمت : تدارکات
  میزان تحصیلات :  
  داخلی اداری: 145
  ايميل :  
  توضیحات :   53373081 – 061