اطلاعیه مهم دایره امتحانات -  دوشنبه 22 خرداد 1396 ساعت 14:53
اطلاعیه مهم دایره امتحانات -  چهار شنبه 10 خرداد 1396 ساعت 13:24
اطلاعیه گروه مدیریت -  شنبه 23 اردیبهشت 1396 ساعت 16:49
اطلاعیه مهم صندوق رفاه دانشجویان -  شنبه 2 مرداد 1395 ساعت 18:35
اطلاعیه مهم حوزه پژوهش و فناوری -  دوشنبه 14 تیر 1395 ساعت 14:39
 • تقویم آموزشی نیمسال دوم 94-93
  زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم 94-93 دانشگاه آزاد مرکز بین المللی خلیج فارس

  رشته از تاریخ تا تاریخ از ساعت تا ساعت ورودی ها
  حقوق جزا و جرم شناسی 93/10/3 93/10/4 8 23:59 کلیه ورودیها
  حقوق خصوصی 93/10/3 93/10/4 8 23:59 کلیه ورودیها
  مدیریت بازرگانی 93/10/5 93/10/6 8 23:59 کلیه ورودیها
  مدیریت مالی 93/10/5 93/10/6 8 23:59 کلیه ورودیها
  حسابداری 93/10/7 93/10/8 8 23:59 کلیه ورودیها
  صنایع کلیه گرایشها 93/10/9 93/10/9 8 23:59 کلیه ورودیها
  کلیه رشته ها و گرایشها 93/10/10 93/10/10 8 23:59 کلیه ورودیها