اطلاعیه مهم دایره امتحانات -  دوشنبه 22 خرداد 1396 ساعت 14:53
اطلاعیه مهم دایره امتحانات -  چهار شنبه 10 خرداد 1396 ساعت 13:24
اطلاعیه گروه مدیریت -  شنبه 23 اردیبهشت 1396 ساعت 16:49
اطلاعیه مهم صندوق رفاه دانشجویان -  شنبه 2 مرداد 1395 ساعت 18:35
اطلاعیه مهم حوزه پژوهش و فناوری -  دوشنبه 14 تیر 1395 ساعت 14:39
اخبار و اطلاعیه ها شنبه 2 مرداد 1395 ساعت 18:35

اطلاعیه مهم صندوق رفاه دانشجویان

دانشجویان متقاضی وام وزارت علوم تا پایان مرداد ماه 95 وقت دارند پس از ثبت نام در سایت htt:/www.swf.ir صندوق رفاه وزارت علوم مدارک و مستندات خود را به ترتیب ذیل به صندوق رفاه دانشجویی تحویل نموده شایان الذکراست فرم ها و مدارک و مستندات دارای نقص ترتیب اثر داده نمی شوند

 
قابل توجه کلیه دانشجویان محترم

دانشجویان متقاضی وام وزارت علوم تا پایان مرداد ماه 95 وقت دارند پس از ثبت نام در سایت http:/www.swf.ir صندوق رفاه وزارت علوم مدارک و مستندات خود را به ترتیب ذیل به صندوق رفاه دانشجویی تحویل نموده شایان الذکراست فرم ها و مدارک و مستندات دارای نقص ترتیب اثر داده نمی شوند
 
تکمیل فرم شماره 1 الی 4
کپی شناسنامه و کارت ملی و کارت دانشجویی متقاضی
 کپی شناسنامه و کارت ملی ضامن
گواهی اشتغال بتحصیل دانشجو در ترم جاری
کارنامه کل دانشجو
گواهی اشتغال بکار ضامن
تکمیل فرم شماره 4 در یکی از دفترخانه های اسناد رسمی و تحویل سند تعهد به مسئول صندوق رفاه دانشجویی

دریافت فرم های صندوق رفاه

                                        

منبع: صندوق رفاه دانشجویان  تعداد بازدید : 11719 نوشته شده توسط: مدیر سایت

کلمات کلیدی: 


بازگشت