اطلاعیه مهم دایره امتحانات -  دوشنبه 22 خرداد 1396 ساعت 14:53
اطلاعیه مهم دایره امتحانات -  چهار شنبه 10 خرداد 1396 ساعت 13:24
اطلاعیه گروه مدیریت -  شنبه 23 اردیبهشت 1396 ساعت 16:49
اطلاعیه مهم صندوق رفاه دانشجویان -  شنبه 2 مرداد 1395 ساعت 18:35
اطلاعیه مهم حوزه پژوهش و فناوری -  دوشنبه 14 تیر 1395 ساعت 14:39
 • معاونت اداری و مالی

    نام و نام خانوادگي :  
    سمت : سرپرست حوزه اداری و مالی
    میزان تحصيلات :  
    رشته تحصيلي :  
    ايميل :  
    تلفن :    53373081 – 061                                         


   
  معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

    نام و نام خانوادگي :  
    سمت : سرپرست حوزه آموزشی
    میزان تحصيلات :  
    رشته تحصيلي :  
    ايميل :                                         
    تلفن :    53373081 – 061                                                         

   
  معاونت پژوهش و فناوری

    نام و نام خانوادگي :  
    سمت : سرپرست حوزه پژوهش و فناوری
    میزان تحصيلات :  
    رشته تحصيلي :  
    ايميل :                     
    تلفن :    53373081 – 061                                              


  معاونت دانشجویی و فرهنگی

    نام و نام خانوادگي :  
    سمت : سرپرست حوزه دانشجویی و فرهنگی
    میزان تحصيلات :  
    رشته تحصيلي :  
    ايميل :                                         
    تلفن :    53373081 – 061